პროგრამის შესახებ

სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს პროგრამას „ინტერნეტი განვითარებისთვის“.

პროგრამის ძირითადი მიზანია საქართველოს რეგიონებში ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ელექტრონული კომერციის დონის ამაღლება.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 10,000 ოჯახისთვის და 500 მეწარმისათვის ინტერნეტის პირველადი ინსტალაციის ღირებულების დაფინანსება.


პროგრამაში ჩართულ ოჯახებს ეძლევათ შესაძლებლობა გაიარონ ტრენინგი ციფრულ წიგნიერებაში,

პროგრამის მონაწილე მეწარმეები კი შეძლებენ გაიარონ ტრენინგი ელექტრონულ წიგნიერებაში, მიიღონ ინდივიდუალური კონუსლტაცია ელექტრონულ კომერციაში და გაზარდონ თავიანთი ბიზნესი.

ერთ ოჯახს ან/და ერთ მეწარმეს შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით ერთჯერადად.

Alternate Text

10,000 ოჯახისთვის ინტერნეტის პირველადი ინსტალაცია

პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები ოჯახისათვის:

  • უნდა ცხოვრობდეს საქართველოს მაღალმთიან რეგიონში;
  • უნდა იყოს რეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში და მინიჭებული ჰქონდეს 100,000 ან ნაკლები ქულა;
  • ფართოზოლოვანი ინტერნეტი ფიზიკურად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მის მისამართზე.
Alternate Text

500 მეწარმისთვის ინტერნეტის პირველადი ინსტალაცია

პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები მეწარმისათვის:

  • უნდა წარმოადგენდეს საქართველოს რეგიონში მოქმედ ბიზნესს;
  • უნდა იყოს რეგისტრირებული, როგორც საწარმო და ჰქონდეს აქტიური სტატუსი;
  • უნდა ჰქონდეს გავლილი ელექტრონული კომერციის კურსი;
  • მოღვაწეობდეს მაღალმთიან რეგიონში და ფართოზოლოვანი ინტერნეტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მის მისამართზე.